با کمترین هزینه زیبایی و دوام مصالح خود را بیمه کنید

محصولات پیشنهادی

عایق نانو ضدآب و ضد شوره دائمی آجر نما

عایق نانو ضدآب و ضدشوره دائمی آجر نما،بدون ایجاد تغییر رنگ و ظاهر

عایق نانو ضدآب و ضدکثیفی دائمی نمای سیمانی

محافظت از نمای سیمانی در برابر آلودگی سطحی، خزه و باران های اسیدی

عایق نانو ضدآب و آبگریز کننده دائمی بتن

افزایش دوام و ضدکثیف شدگی سطح بتن بدون ایجاد تغییر در ظاهر بتن

عایق نانو ضدآب وضدشوره دائمی ویژه آجر نسوز نما

عایق نانو ضدآب و ضدشوره دائمی مخصوص آجر نسوز به همراه خاصیت جلا دهندگی آجر

عوامل آبگریزكننده برای حفاظت از نمای ساختمان

یكی از ویژگی های مصالح ساختمانی معدنی، طبیعت متخلخل آنها است. بههمین علت این دسته از مواد، به سادگی آب جذب میكنند و در نتیجه دیوارهای بیرونی بر اثر ریزش باران، بهسرعت رنگ پریده می شوند و آسیب میبینند. این ضعف، حفاظت از نمای بیرونی ساختمان ها را ضروری میكند. با رشد مصرف مواد عایق بندی و ملات های سبك، نماسازی با یك تركیب تراوای بخار آب از مهم ترین الزامات است، چرا كه اگر نما به خوبی محافظت شده باشد، رطوبت جذب شده فرصت و امكان عبور از لایه های محافظ را به -دست میآورد.

مقاومت در برابر آب باران از طریق عوامل آب گریز كننده 1 فراهم میشود. از لحاظ تاریخی، چربیها و روغنهای طبیعی به عنوان عوامل آبگریز كننده برای كاهش جذب آب مورد استفاده قرار میگرفتهاند. امروزه علاوه بر مومها 2، از تركیبات سیلیكونی آلی مانند روغنهای سیلیكونی، پلی سیلوكسان های عامل دار و رزینهای سیلیكونی استفاده میشود.

 

نحوهعملكرد

جذب آب سطوح متخلخل عموماً از طریق مویینگی اتفاق می افتد.

درصورتیكه یك مایع بتواند سطح جامد را تر كند، مایع بر روی سطح پخش شده و سطح ویژه خود را افزایش می دهد .

انرژی سطحی جامد با این افزایش سطح مخالفت كرده و در جهت كاهش سطح تماس عمل میكند. نیروی كششی حاصل باعث بالا رفتن مایع در مویینگی 3 و تشكیل یك زاویه تماس بین مایع و دیواره مویینگی میشود. برای مایعات تر كننده، این زاویه كوچكتر از º90 است و درصورتیكه مایع توانایی تر كردن سطح مویینه را نداشته باشد، سطح مایع درون لوله مویینه پایینتر از سطح بقیه مایع خواهد بود

 

آبگریزی

برای حفاظت مناسب از سازه ها، باید از تر شدن مصالح ساختمانی جلوگیری كرد . این كار از طریق پوشش دادن مویینگیها با عوامل آبگریز كننده مانند سیلیكون و موم های پارافینی امكانپذیر است. كشش سطحی كم عوامل آب گریز كننده، انرژی سطحی بین دیواره مویینگی و مایع را زیاد میكند و این به معنای افزایش زاویه تماس در حفره است. در سامانه های آبپایه از روغنها و رزینهای سیلیكونی بهعنوان عوامل آبگریز كننده استفاده میشود مزیت استفاده از سیلیكونها به عنوان عوامل آبگریز كننده این است كه كشش سطحی پایین آنها منجر به تشكیل فیلم ی با ضخامت یك مولكول روی سطح مویینگی شده و بهعلت آبگریز شدن حفره آب دیگر قادر به ورود به آن نیست. این در حالی است كه نفوذپذیری آنها نسبت به بخار آب و هوا تغییر چشمگیری نخواهد كرد .

در واقع سیلیكون دیواره حفرات را بدون مسدود كردن آنها پوشش میدهد. اثر آبگریزكنندگی درحضور سیلیكونها به  علت چسبندگی آنها به دیواره مویینگی، پایدار است.

در مقابل، عوامل آبگریز كننده آلی مانند موم های پارافینی قادر به پخش شدن نیستند و اتصال خوبی هم با سطح برقرار نمیكنند. خلل و فرج سطح توسط این مواد بسته شده و تراوایی خود را نسبت به بخار آب از دست میدهند. از طرف دیگر چسبندگی لایه دوم در حضور آنها تضعیف خواهد شد.

 

ساختارشیمیایی

ارزش تركیبات سیلیكونی برای اولین بار در دهه 40 و درجریان توسعه كامپوزیتهای پلیاستر تقویت شده باالیاف شیشه كشف شد. این كامپوزیتها بهعلت افت قدرت پیوند بین الیاف شیشه و رزین با گذشت زمان استحكام خود را از دست میدادند. مطالعات انجام شده نشان داد كه استفاده از مقادیر بسیار كم آلكوكسی سیلان دارای عاملیت آلی 1 در فصل مشترك الیاف شیشه/رزین، نه تنها استحكام اولیه كامپوزیت را بهطرز چشمگیری افزایش می دهد، بلكه سبب حفظ این خاصیت در طی زمان نیز میشود.

عبارت سیلیكون یا سیلان مربوط به بسپارهای برپایه سیلیكون هستند (Si-O-Si) معدنی است كه دارای اتصالات  سیلوكسانی و بر روی ظرفیتهای خالی اتم سیلیكون سایر اتم های آلی، غالباً متیل با اتصال كربن  سیلیكون قرار دارد. به علت پیوند اتم سیلیكون به اكسیژن و گروه آلی، از عبارت پلی  اورگانوسیلوكسان یا اورگانوپلیسیلوكسان نیز برای این  خانواده استفاده میشود.

یك مولكول سیلان آلی، سیلانی كه حداقل شامل یك پیوند كربن  سیلیكون باشد، از سه قسمت اصلی ساخته شده است:

 

  • X: قسمت آلی غیرقابل هیدرولیز . می تواند فعال  )آمین، اپوكسی، وینیل، متاكریلات و سولفور) یا غیر فعال (آلكیل ) باشد
  • R': گروه قابل هیدرولیز مانند آلكوكسی یا اس توكسی كه امكان واكنش با اشكال مختلف گروه های هیدروكسیل موجود در پركنهای معدنی یا بسپارها و الكل های آزاد یا اسید را دارد. این گروهها میتوانند با زیرآیند های آلی یا معدنی پیوند تشكیل دهند.
  • R: جدا کننده كه میتواند زنجیر آلكیل یا آریل باشد

بهعلت طبیعت ویژه آلی/معدنی اورگانوسیلانها، این مواد می توانند چسبندگی پوشش به زیرآیندهای فلزی و سیلیسی را از

طریق ایجاد پیوندهای كووالانسی و بنابراین افزایش چگالی اتصالات بین پوشش و زیرآیند افزایش دهند

سیلانهایخطیوتركیباتشاملگروههای آلی

در صنایع پوششی از انواع مختلفی از تركیبات سیلانی استفاده میشود . برای انتخاب نوع سیلان مورد استفاده باید به هماهنگی گروه عاملی آلی، واكنش پذیر یا غیرواكنش پذیر ، قرار گرفته بر روی ساختار سیلیكونی با نوع رزینی كه باید با آن وارد واكنش شود توجه كرد. از سیلان های غیر واكنشی، سازگار با ماتریس و یك (X) شامل یك گروه غیر واكنشی آلی

واكنش دهنده با زیرآیند، غالباً به عنوان (OR) گروه آلكوكسی آبگریز كننده استفاده میشود. 

عموماً از روغن سیلیكونی برای نامیدن سیلان های خطی استفاده میشود. سیلانهای دارای عاملیت آمینی عوامل آب گریزكننده مهمی هستند كه جذب آب پوشش را كاهش و زاویه تماس آب را بر روی سطح افزایش میدهند . برای به كارگیری این تركیبات در رنگهای ساختمانی باید به این نكته توجه كرد كه حضور امولسیفایرها، خصوصاً در مورد رنگهای آبپایه، و عوامل تركننده سبب اختلال در اثرگذاری آنها به -عنوان عامل آبگریزكننده خواهد شد.

این تركیبات در مقابل نور ماورای بنفش، حرارت، باران و قلیا بسیار مقاوم هستند و بههمین دلیل بهصورت مداوم در پوشش های سیلیكاتی امولسیونی مورد استفاده قرار میگیرند.

 

رزینهایسیلیكونی

رزینهای سیلیكونی نقش مهمی در رنگهای سیلیكونی به عنوان پیونده كمكی یا عامل آبگریزكننده، در كنار روغنهای سیلیكونی بهبود یافته، ایفا میكنند. میزان رزین سیلیكونی در چنین پوششهایی از 2 تا 12 % متغیر است. از آنجا كه رزین  های سیلیكونی تنها داخل حفرات پوشش را میپوشانند، تاثیر چندانی بر نفوذپذیری آن در مقابل بخار آب ندارند . میزان تنفس پوشش در اصل وابسته به نوع و میزان رزین آلی موجود است و نه به میزان رزین سیلیكونی . كشش سطحی پایین رزینهای سیلیكونی موجب میشود كه بدون اثرگذاری بر شعاع مویینگی در امتداد دیوارههای آن پخش شوند . به همین دلیل هنوز هم برای با قطعیت این رزینها بهعنوان پیونده در لحاظ نمیشوند. رزینهای سیلیكونی تمایل كم  PVC تعیین تری برای جذب چرك نسبت به سیلان های خطی خشك شونده (روغنهای سیلیكونی) دارند كه م یتوان علت آن را

ساختار روغنی آنها دانست كه سبب افزایش چسبندگی ذرات به رنگ و افزایش تمایل به جذب چرك میشوند.

 

فناوریسیلانهادررنگوپوشش

حیطههای كاربری فناوری سیلان در صنعت پوشش شامل آستریها، پوششهای مقاوم در برابر حرارت، پوشش های نگهدارنده صنعتی، پوششهای بهداشتی، پوششهای ضد خزه، شفافپوشههای خودرویی و پوششهای ساختمانی است.

ملاحظاتعملیبرایفرمولهایآب پایه

مقایسه یك سامانه اكریلیك آبپایه معمول با یك سامانه مشابه شامل 10 % از یك پلیاكریلیك حاوی سیلان تحت شرایط

جوی نرمال و شتابیده نشان میدهد كه حضور سیلان سبب حفظ بیشتر براقیت و كاهش پدیده گچی شدن میگردد.

از چالشهای موجود برای فرمولبندی پوشش های آب پایه حاوی تركیبات سیلانی مشكل تر كردن سطوح با انرژی سطحی كم و حفظ توازن بین واكنشپذیری /زمان انبارداری اشاره كرد. از طرف دیگر پایداری آلكوكسی سیلان در محیط آبی از دیگر مواردی است كه باید به آن توجه شود.

بهكارگیری موفق سیلان در پوشش های آب پایه منوط به پراكنش مناسب سیلان قبل از واكنش هیدرولیز و تجمع است .

علاوه بر اختلاط مناسب، رقیق كردن سیلان درون حلال منعقد كننده یا نرمكن قبل از اضافه شدن آن به لاتكس سبب كاهش واكنش تراكم بین تكپارهای سیلانی (و تشكیل ژل ) و كمك به ایجاد برهمكنش مطلوب بین آنها با سایر اجزای فرمول میگردد.

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

مطالب پیشنهادی

برای درک بیشتر نحوه کارکرد عایق نانو کسری و همچنین تفاوت ها و نحوه اعمال آن ، پیشنهاد می شود مطالب زیر را مطالعه بفرمایید

تفاوت نانو کسری و رزین های موجود در بازار

متاسفانه در بازار محصولاتی به نام نانو به فروش میرسد که هیچ گونه ارتباطی با فناوری نانو نداشته و صرفا از این نام به عنوان تبلیغ استفاده میکنند.

روش تمیز کردن نمای ساختمان

در تمیز کردن نمای ساختمان نکاتی را باید رعایت کرد که به شرح زیر می باشد :

کاربرد فناوری نانو در پوشش های آب گریز

سطوح خود تمیز شونده آب گریز اولین بار با کشف ریزساختار برگ نیلوفر آبی که بر خلاف ظاهر صافش، دارای سطحی زبر در مقیاس میکرو و نانو است، مورد توجه قرار گرفت....

درباره ما

عکس بخش درباره ما شرکت نانو کسری یک شرکت دانش‌بنیان بوده که به منظور رشد علوم مرتبط در حوزه نانوفناوری، و نیز تجاری سازی و عرضه محصولات کاربردی بر پایه نانو تکنولوژی، شروع به فعالیت گسترده نموده است. محققان این شرکت جز اساتید و محققان با مدارج عالی دانشگاهی در زمینه های مرتبط با فناوری نانو می باشند و در سایه تلاش شبانه روزی گامی بزرگ در زمینه کاربرد تکنولوژی نانو در صنعت ساختمان برداشته‌اند.

آیا در شبکه های اجتماعی فعال هستید؟

صفحات ما را در معروفترین شبکه های اجتماعی دنبال نمایید تا از خبرهای ما آگاه شوید

  کلیه حقوق و محتوای این وبسایت متعلق به شرکت نانو کسری می باشد   |    Design: سایت ستاپ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات