با کمترین هزینه زیبایی و دوام مصالح خود را بیمه کنید

محصولات پیشنهادی

عایق نانو ضدآب و ضد شوره دائمی آجر نما

عایق نانو ضدآب و ضدشوره دائمی آجر نما،بدون ایجاد تغییر رنگ و ظاهر

عایق نانو ضدآب و ضدکثیفی دائمی نمای سیمانی

محافظت از نمای سیمانی در برابر آلودگی سطحی، خزه و باران های اسیدی

عایق نانو ضدآب و آبگریز کننده دائمی بتن

افزایش دوام و ضدکثیف شدگی سطح بتن بدون ایجاد تغییر در ظاهر بتن

عایق نانو ضدآب وضدشوره دائمی ویژه آجر نسوز نما

عایق نانو ضدآب و ضدشوره دائمی مخصوص آجر نسوز به همراه خاصیت جلا دهندگی آجر

شوره یا سفیدک در مصالح ساختمانی

شوره یا سفیدک نما 


تعریف شوره
شوره، رسوب نمک های محلول در آب است که در اثر تبخیر آب بر روی سطح دیوارهای بنایی باقی می ماند. این ماده معمولاً همزمان با ساخت ساختمان یا مدتی پس از اتمام ساخت بر روی نمای ساختمان ظاهر می شود .
در آجر معمولاً سولفیدها و به ویژه پریت (سولفید آهن) وجود دارد. این سولفیدها در حین پخت اکسیده میشوند و SO3 را تولید میکنند. SO3 با اکسیدهای بازی موجود در رس واکنش می¬دهد و سولفاتهای کلسیم، سدیم، پتاسیم و سولفات منیزیم را ایجاد می کند.

سولفات های سدیم، پتاسیم و منیزیم هنگامی که حرارت پخت آجر در کوره از ۹۵۰ درجه بالاتر می رود آزاد می شوند درحالیکه سولفات کلسیم به حرارت حداقل ۱۲۰۰ درجه برای آزاد شدن نیاز دارد. معمولاً حرارت پخت آجر از ۹۵۰ تا ۱۲۰۰ درجه متغیر است بنابراین از بین سولفات های کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم موجود در آجر، تنها سولفات کلسیم در بعضی مواقع و در مقادیر کم بر روی آجر ظاهر میشود
وقتی که شوره بر روی دیوار ظاهر میشود اغلب به اشتباه عامل آن را، تنها آجر می شناسند. درحالی که نمکهای محلول در ملات و دوغاب، شن و آب مورد استفاده نیز ممکن است باعث ایجاد شوره شوند.

جدول۱- انواع نمکهایی که باعث ایجاد شوره می شوند و منابع آنها

انواع شوره ها
شوره ها انواع مختلفی دارند: شوره های سولفاتی، شوره های کربناتی، شوره های کلروری و شوره های نیتراتی .

  • شوره های سولفاتی :

پس از هر بارندگی، آب باران کم و بیش در سطح دیوار نفوذ می کند، به ویژه در دیوارهایی که بیشتر در معرض باران قرار دارند. اگر دیوار با ملات گچ ساخته شده باشد، یا با ملات گچ بند کشی شده باشد، یا برای ساختن ملات، آب و ملات سولفات دار استفاده شده باشد، یا برای زود گیر کردن ملات ماسه آهک به آن گچ زده باشند، آب باران که با  CO2 هوا H2CO3 را تشکیل داده است، در ملات دیوار نفوذ کرده با گچ ترکیب می شود و به سطح دیوار می آید. پس از بخار شدن آب ، سولفات حل شده در آن، به شکل شوره یا سفیدک در روی دیوار به جا می ماند. این کار تا وقتی ادامه می یابد که همه گچ مصرف شده در دیوار به شکل سفیدک روی دیوار ظاهر شود .

  • شوره کربناتی

اگر اجرای آجر با دوغاب ملات آهکی و سیمانی باشد هنگامی که آجر این دوغاب را جذب می کند،Ca(OH)2  موجود در آن باCO2   هواترکیب شده، آب و CaCO3 را تولید می کند سپس آب بخار می شود و  CaCO3روی دیوار باقی می ماند و شوره می زند. هرگاه آب ملات سخت باشد و بیش از اندازه سنگ آهک داشته باشد پس از گرفتن ملات و بخارشدن آب اضافه، گرد سنگ آهک به شکل سفیدک روی دیوار باقی می ماند. چنانچه باران در دیوار نفوذ کند، به ویژه اگر دیوار تازه ساخته شده باشد، آب باران که کمی CO2 در خود حل کرده است با کربنات کلسیم مانده در دیوار ترکیب Ca (HCO3)2 را می سازد که بر روی دیوار ظاهر می شود. پس از خروج CO2 و آب،CaCO3  به شکل شوره یا سفیدک بر روی دیوار باقی می ماند .

  • شوره کلروری

چنانچه برای تمیز کردن سفیدک کربناتی نمای دیوار از جوهر نمک رقیق شده استفاده شود در این صورت جوهر نمک با سفیدک آهکی دیوار ترکیب کلرور کلسیم را می دهد که آن را باید با آب شست.

CaCO3+ 2 HCL        CaCl2+ H2O+CO2

اگر جوهر نمک غلیظ باشد یا خوب پاشیده نشود، یا پیش از پاشیدن آن، نمای دیوار آب پاشی و خیس نشده باشد، جوهر نمک رقیق لای درزها و بندهای دیوار می ماند ، آجر آن را می مکد و با آهک شکفته ملات ، کلرورکلسیم را می-سازد. پس از خشک شدن دیوار ، کلرور کلسیم به شکل سفیدک روی دیوار باقی می ماند. اگر در ساختن دیوار ، سنگ یا آجر کلرور دار مصرف شود یا آب کلرور دار در دیوار نفوذ کند، روی آن سفیدک کلروری می زند. کلرور کلسیم نم کش است هرگاه آب باران آن را از روی دیوار نشوید، در هوای نمناک نم می کشد و روی دیوار لکه های نم پیدا می¬شود. پس از خشک شدن دیوار، کلرور بلوری شده به شکل سفیدک روی دیوار می ماند. کلرور بلوری شده هنگام نمناکی هوا، از نو نم می کشد و روی دیوار لکه ی نم نمایان می گردد. اگر این کار دنبال شود و کلرور پی در پی، بلوری و غیر بلوری گردد، ملات دیوار خراب می شود.

شوره نیتراتی
هرگاه آجر پیش از مصرف به جسم های نیترات دار مانند پهن یا رستنی های پوسیده آلوده شده باشد، در هوای نمناک نیترات آنها آب می مکد و روی دیوار لکه های نم پیدا می شود که پس از خشک شدن، به شکل لکه های سفیدک نیتراتی به جا می¬ماند.

مقایسه شوره و لکه هایی که بر روی دیوار ایجاد می شود
شناسایی منشأ شوره، لکه یا مواد خارجی موجود بر روی دیوار اولین گام در جهت حذف شوره یا لکه است. برخی لکه ها اغلب با شوره اشتباه گرفته می¬شوند زیرا شناسایی درست شوره یا لکه ممکن است سخت باشد و توصیه می شود از تجربه افرادی که در زمینه آجر تخصص دارند استفاده شود. هنگامی که تشخیص به درستی انجام شود شوره یا لکه را می توان بر طرف کرد. روشهای نامناسب حذف لکه یا شوره ممکن است منجر به ایجاد لکه های بیشتر یا صدمه زدن به آجر شود. شوره معمولاً یک رسوب بی ضرر از نمکهای محلول است که می تواند بر روی فضاهای محدودی در سطح آجر (شکل۱- الف) و یا روی ملاتهای اتصال دهنده آجر ظاهر شود ( شکل۱- ب) هر چند بسیاری از محققان رسوب کربنات تشکیل شده بر روی دیوار های آجری را شوره به حساب می آورند ولی برخی منابع  معتقدند هر لکه سفیدی که بر روی دیوار آجری ظاهر می شود لزوماً شوره نیست و لکه های حاصل از رسوب کربنات و رسوب سیلیکاتی نباید با شوره اشتباه شوند.

شکل۱- الف: شوره بر روی فضاهای محدودی در سطح آجر     ب: شوره بر روی ملاتهای اتصال¬دهنده آجر

بیرون زدگی آهک (Lime Run) (رسوب کربنات)
این لکه ها معمولاً به رنگ سفید یا خاکستری ظاهر می شوند، آجرها در محل این لکه ها پوسته پوسته می شوند و نمای دیوار را فرسوده می کنند (شکل۲- الف). این لکه ها تقریباً همیشه در اطراف یک سوراخ کوچک یا شکاف باز روی سطح دیوار اتفاق می افتند (شکل ۲- ب).

شکل۲- الف: بیرون زدگی آهکی (Lime Run)         شکل ۲-ب: بیرون زدگی آهکی در اطراف شکاف دیوار

منبع کلسیم که بیرون زدگی آهکی را تشکیل می دهد می تواند ملات یا دیگر مواد سازنده دیوار باشد. آب، کلسیم موجود را به شکل محلول از شکافهایی که در دیوار وجود دارند، به سطح می آورد و در سطح دیوار، این محلول با دی اکسید کربن هوا واکنش داده و رسوب پوسته پوسته کربنات کلسیم را تشکیل می دهد. برای کاهش امکان ایجاد لکه های آهکی، آب اضافی باید حذف شود یا حتی الامکان مسیر آن به سطح دیوار قطع شود.

کف سفید رنگ (white scum) (رسوب سیلیکاتی)
این لکه ها دارای رنگ سفید یا خاکستری می باشند و باعث تغییر رنگ نمای آجر می شوند. که این تغییر رنگ ممکن است در تمام سطح آجر یا در شکل های کوچک نامنظم روی آجر ظاهر شود.. این رسوب معمولاً با شستن آجر با محلول اسید هیدروکلریک، روی دیوار ظاهر می شود. این رسوب نباید با مواد کف مانند سفیدی که گاهی در حین ساخت آجر و قبل از کاربرد آجر در نما، روی آجر ایجاد می شوند اشتباه شود .

شکل۳: کف سفید رنگ    (white scum)

لکه های سبز یا زرد وانادیم
لکه های سبز یا زرد که بر روی آجر ظاهر می شوند معمولاً در اثر رسوب نمکهای وانادیم می باشند. این نمکها شامل سولفاتها، کلریدها یا هیدراتهای وانادیم هستند. مکانیسم پیدایش این لکه ها بر روی آجر مانند مکانیسم ظهور شوره است. این لکه ها ممکن است بر روی آجرهای قرمز، زرد نخودی یا آجر سفید ظاهر شوند. این لکه ها بر روی آجرهای رنگ روشن، آشکار تر هستند. جلوگیری از پیدایش لکه های وانادیم مهم است زیرا حذف این لکه ها سخت است و ممکن است در اثر تمیز کردن به لکه های قهوه ای رنگ تبدیل شوند شکل زیر تصاویری از وجود لکه های وانادیم بر روی آجر را نشان می دهد

شکل۴-الف: لکه زرد وانادیم بر روی آجر                ب: لکه سبز وانادیم بر روی آجر


لکه های منگنز
تحت شرایط خاص لکه قهوه ای، قهوه ای مایل به زرد و گاهی خاکستری بر روی ملاتهای اتصال دهنده آجر ظاهر می شود (شکل ۵- الف). گاهی این لکه قهوه ای علاوه بر روی ملات اتصال دهنده روی خود آجر نیز توسعه می یابد (شکل۵-  ب). این نوع لکه در نتیجه وجود اکسید منگنز است که می تواند به عنوان عامل رنگ در ماده اولیه آجر به کار رود و سپس در اثر واکنش با یک اسید، این لکه ها را ایجاد می کند. در طول پروسه پخت آجر، عامل منگنز تحت تأثیر چندین واکنش شیمیایی، غیر قابل حل در آب می شود درحالی که این ماده قابلیت حل در اسید ضعیف را دارد. وقتی که آجر در معرض شستشو با اسید قرار می گیرد و یا در بعضی مناطق جغرافیایی در معرض باران اسیدی قرار گیرد، اکسید منگنز در اسید حل شده و به سمت سطح آجر حرکت می کند و باعث پدیدار شدن لکه خواهد شد .

شکل۵- الف: وجود لکه های منگنز بر روی ملاتهای اتصال دهنده آجر. شکل.۵- ب: لکه منگنز توسعه یافته که علاوه بر روی ملاتهای اتصال دهنده آجر ، بر روی خود آجر نیز نمایان شده است .

لکه های حاصل از منابع خارجی ( منابعی غیر از مصالحی که در تشکیل دیوار به کار می روند)
لکه های دیگری که آجر راتحت تأثیر قرار می دهند معمولاً به وسیله منابع دیگری مانند آلودگی، رشد موجودات زنده و غیره ایجاد می شوند. معمولاً منبع ایجاد کننده این لکه ها آشکار است. لکه های حاصل از رشد موجودات زنده می توانند شامل جلبک یا کپک باشند (شکل۶- الف).

شکل۶- الف: لکه حاصل از رشد موجودات زنده.        شکل۶- ب:لکه حاصل از وجود مس در نزدیکی دیوار .


مواد ویژه ای که در بالا و یا در نزدیکی دیوار قرار می گیرند مانند مس (شکل۱۵- ب)، برنز، آلومینیوم، گچ یا رنگ  می تواند باعث لکه آجر شود. بعلاوه آب سخت حاصل از سیستم آبیاری بارانی می تواند بر روی دیوار اثر بگذارد چنانچه در هر کدام از موارد فوق تشخیص لکه به درستی انجام شود می توان روش مناسبی را برای شستشوی آجر انتخاب کرد.

مکانیسم ایجاد شوره
برای ایجاد شوره سه شرط زیر باید فراهم شود.
۱٫    وجود نمک های محلول در دیوار
۲٫    وجود رطوبت کافی که نمک ها را به محلول های نمکی تبدیل کند.
۳٫    وجود مسیری برای حرکت محلول های نمکی به سمت سطح دیوار و تبخیر نمک¬های محلول در سطح

وقتی که شوره بر روی دیوار ظاهر میشود اغلب به اشتباه عامل آن، تنها آجر شناخته می شود. درحالی که نمکهای محلول در ملات و دوغاب، شن و آب مورد استفاده نیز ممکن است باعث ایجاد شوره شوند

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

مطالب پیشنهادی

برای درک بیشتر نحوه کارکرد عایق نانو کسری و همچنین تفاوت ها و نحوه اعمال آن ، پیشنهاد می شود مطالب زیر را مطالعه بفرمایید

تفاوت نانو کسری و رزین های موجود در بازار

متاسفانه در بازار محصولاتی به نام نانو به فروش میرسد که هیچ گونه ارتباطی با فناوری نانو نداشته و صرفا از این نام به عنوان تبلیغ استفاده میکنند.

روش تمیز کردن نمای ساختمان

در تمیز کردن نمای ساختمان نکاتی را باید رعایت کرد که به شرح زیر می باشد :

کاربرد فناوری نانو در پوشش های آب گریز

سطوح خود تمیز شونده آب گریز اولین بار با کشف ریزساختار برگ نیلوفر آبی که بر خلاف ظاهر صافش، دارای سطحی زبر در مقیاس میکرو و نانو است، مورد توجه قرار گرفت....

درباره ما

عکس بخش درباره ما شرکت نانو کسری یک شرکت دانش‌بنیان بوده که به منظور رشد علوم مرتبط در حوزه نانوفناوری، و نیز تجاری سازی و عرضه محصولات کاربردی بر پایه نانو تکنولوژی، شروع به فعالیت گسترده نموده است. محققان این شرکت جز اساتید و محققان با مدارج عالی دانشگاهی در زمینه های مرتبط با فناوری نانو می باشند و در سایه تلاش شبانه روزی گامی بزرگ در زمینه کاربرد تکنولوژی نانو در صنعت ساختمان برداشته‌اند.

آیا در شبکه های اجتماعی فعال هستید؟

صفحات ما را در معروفترین شبکه های اجتماعی دنبال نمایید تا از خبرهای ما آگاه شوید

  کلیه حقوق و محتوای این وبسایت متعلق به شرکت نانو کسری می باشد   |    Design: سایت ستاپ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات